Algemene Voorwaarden

Voor de rechtstreekse levering aan eindgebruikers en wederverkopers

Algemeen

Artikel 1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, mededelingen, aanvaarding en uitvoering van orders door NUZON B.V., ongeacht een (eerdere) verwijzing van de koper naar eigen Algemene Voorwaarden. NUZON B.V. erkent geen Algemene Voorwaarden van degene met wie NUZON B.V. handelt, tenzij over de inhoud daarvan schriftelijk met NUZON B.V. is gecommuniceerd en deze wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk door NUZON B.V. zijn aanvaard. Eventuele overeengekomen (gedeeltelijke) uitsluiting van (onderdelen) van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder ‘de koper’ wordt verstaan elk bedrijf en/of rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die overeenkomsten sluit of heeft gesloten met NUZON en/of aanbiedingen van NUZON B.V. ontvangt of heeft ontvangen.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 2.

Alle offertes van NUZON B.V. zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na verzending, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Indien er sprake is van een kennelijke verschrijving in een offerte van NUZON B.V. , dan kan NUZON B.V. niet worden gehouden tot levering overeenkomstig deze foutieve offerte. In een dergelijk geval is NUZON B.V. gehouden aan de koper een nieuwe offerte aan te bieden. 

Levering, reclames en garantie

Artikel 3.

NUZON B.V. is gerechtigd om te leveren in delen (deel-leverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren. NUZON B.V. houdt zich het recht voor om te wachten met levering van een volgende afgesproken leverantie tot het moment dat een eerdere leverantie is betaald.

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door NUZON B.V. zo goed mogelijk nagekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden opgegeven leveringstijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. NUZON B.V. is sowieso nimmer aan te spreken voor schade tengevolge van levering op een later moment dan overeengekomen indien de reden van deze vertraging NUZON B.V. niet in overwegende mate kan worden aangerekend. Overschrijding van de afgesproken leveringstermijn geeft de koper geen recht op annulering en/of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af magazijn van NUZON B.V. De levering vindt feitelijk en juridisch plaats op het moment dat de gekochte zaken het magazijn van NUZON B.V. verlaten (of, indien de koper met NUZON is overeengekomen dat NUZON B.V. ook voor installatie en/of aansluiting zorgt, na aflevering van de gekochte zaken aan het adres alwaar deze installatie en/of aansluiting zal plaatsvinden, of op een ander adres als tussen partijen is overeengekomen).

Indien de koper de bestelde zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het eventueel door bewaring optredende kwaliteitsverlies voor rekening van de koper. Indien echter na een bewaartermijn van 1 maand geen afname door de koper heeft plaatsgevonden, die daartoe wel in staat gesteld is, dan is NUZON B.V. gerechtigd om deze zaken – indien mogelijk – aan een derde te verkopen. Alsdan is de oorspronkelijke koper gehouden een eventuele minderprijs verhoogd met de kosten van opslag en verdere schade vallende aan de zijde van NUZON B.V., voor zijn rekening te nemen. NUZON B.V. heeft, indien de door haar verkochte zaken niet worden afgehaald door de koper, en NUZON B.V. er niet in slaagt deze zaken aan een derde partij te verkopen, het recht de zaken te vernietigen. Alsdan blijft de koper aansprakelijk voor betaling van de factuur alsmede de verdere schade en kosten (van o.m. vernietiging) die NUZON B.V. heeft geleden.

De koper is verplicht de geleverde zaken en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele (direct) zichtbare tekorten en/of beschadigingen van de geleverde zaken dient de koper dit, op straffe van verval van rechten, op de factuur te (laten) vermelden. In een dergelijk geval dient de koper aan NUZON B.V. binnen twee werkdagen na aflevering per e-mail de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen. Indien een gebrek of schade eerst zichtbaar is geworden nadat de zaken aan de koper zijn geleverd, dan is de koper gehouden, op straffe van verval van rechten, om binnen één week na de constatering van het gebrek de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen. In alle gevallen van een aangetroffen gebrek en/of schade dienen de geleverde zaken ter beschikking van NUZON B.V. te worden gehouden, ter controle.

Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid of andere klachten die NUZON B.V. niet kunnen worden verweten, zullen niet gegrond worden verklaard. Indien een gebrek, schade of klacht door NUZON B.V. gegrond wordt verklaard dan heeft NUZON B.V. de verplichting om het gebrek, de schade of klacht binnen een redelijke termijn te herstellen c.q. op te lossen voor zover zij daartoe in staat wordt gesteld. Op de door NUZON B.V. geleverde zaken is de fabrieks- c.q. importeursgarantie van toepassing, zoals in de offerte vermeld, mits de koper (of diens wederpartij) geen veranderingen aan de geleverde goederen heeft aangebracht dan wel indien de geleverde goederen onderdeel vormen van een groter geheel, na inbouw en/of installatie daarvan. Garantie kan alleen worden gegeven op geconstateerde gebreken aan het materiaal en/of productiefouten.

Installatie (aansprakelijkheid en garantie)

Artikel 4.

De door NUZON B.V. geleverde zaken worden door de koper zelf geïnstalleerd en aangesloten tenzij koper met NUZON B.V. is overeengekomen dat NUZON B.V. de geleverde (of nog te leveren) zaken zal (doen) installeren en/of aansluiten. In dat geval is de koper tegenover NUZON B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren en/of het aansluiten. In voorkomende gevallen verleent de koper het personeel van NUZON B.V. of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar de geleverde (of de nog te leveren) zaken geïnstalleerd dienen te worden. De koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest, andere schadelijke producten of onveilige situaties aanwezig zijn. De koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on-)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden. Indien NUZON B.V., op grond van één van de hierboven genoemde redenen de installatie niet uitvoert c.q. niet kan uitvoeren, dan is de koper gehouden de gemaakte kosten, verhoogd met gederfde winst aan NUZON B.V. te betalen.

NUZON B.V. is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaan als gevolg van het werken met vuur.

NUZON B.V. garandeert de goede werking van de door haar geleverde producten bij normaal gebruik voor een periode conform de opgave van de fabrikant na levering van gekochte zaken.

Meer in het bijzonder garandeert NUZON op de door haar geleverde zonnepanelen een rendement van 90%  van de waarden zoals door de fabrikant zijn opgegeven gedurende de eerste 10 jaren van het gebruik van de zonnepanelen en een rendement van 80% voor de duur van 25 jaar.

Functionele gebreken dienen onverwijld, doch altijd binnen één week na openbaring van het gebrek gemeld worden per e-mail aan NUZON B.V.  NUZON B.V. is in dat geval gehouden om binnen een redelijke termijn óf het gebrek te herstellen óf de geleverde zaak te vervangen.

Prijzen

Artikel 5.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen die NUZON B.V. bij de koper factureert gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten en assurantiepremies en winstopslag, gebaseerd op levering af NUZON B.V. of een andere opslagplaats, maar exclusief BTW, (mogelijk) andere belastingen, heffingen en rechten, in welk geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd op de door NUZON B.V. te maken/gemaakte factuur.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen gelden alle prijsopgaven van NUZON B.V. onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

Artikel 6.

Koper dient de facturen van NUZON B.V. zonder recht op verrekening of korting ten volle te voldoen. Betaling van 25% van het factuurbedrag dient plaats te vinden bij de totstandkoming van de overeenkomst, 50% van het factuurbedrag dient te worden betaald voor montage en de resterende 25% voor installatie van de gekochte producten. Indien de koper zelf zorg draagt of laat zorg dragen voor installatie en montage van de gekochte producten dan dient 25% van de factuur betaald te worden bij de totstandkoming van de overeenkomst en de resterende 75% dient betaald te worden voor aflevering van de gekochte producten.

Bezwaren tegen (de hoogte van de) factuur schorten de verplichting van de koper tot betaling niet op. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand, berekend vanaf het moment dat het factuurbedrag opeisbaar verschuldigd is tot aan de dag van de algehele voldoening.

De door NUZON verkochte zaken blijven eigendom van NUZON tot het moment dat de koper het gehele factuurbedrag heeft betaald, op welke moment de eigendom van de verkochte zaken op de koper zal overgaan.

Intellectuele eigendom

Artikel 7.

NUZON B.V. houdt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, programmatuur en overige documentatie.

Incassokosten en boete

Artikel 8.

Indien de koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan heeft NUZON B.V. het recht om eenmalig €  25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Voorts komen voor rekening van de koper alle redelijke kosten die gemaakt moeten worden ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Opzegging

Artikel 9.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de koper, is koper aan NUZON B.V. verschuldigd de tot dan toe gemaakte kosten en de volledige vergoeding van haar schade waaronder de gederfde winst. Ook NUZON B.V. heeft het recht om de overeenkomst met de koper te annuleren of op te zeggen in welk geval NUZON B.V. echter geen schadevergoeding aan de koper verschuldigd zal zijn.

Aansprakelijkheid

Artikel 10.

Indien NUZON B.V. door de koper (of een derde) aansprakelijk mocht worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding of anderszins dan beperkt deze schadevergoeding zich tot maximaal het factuurbedrag, met een maximum van €  1000,00, dan wel het bedrag wat op grond van deze schade door de assuradeuren van NUZON B.V. wordt uitgekeerd. In voorkomende gevallen is NUZON B.V. gehouden tot vergoeding van een schade beperkt tot maximaal het laagste bedrag van de eerdergenoemde bedragen. NUZON B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien (één van) de geleverde goederen onderdeel vormen van een groter geheel, na inbouw en/of installatie daarvan. 

NUZON B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de door de NUZON B.V. geleverde en/of geïnstalleerde c.q. aangesloten zaken, in het bijzonder financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de geleverde zaken.

Na levering van de gekochte zaken op de locatie van de koper is deze verantwoordelijk bij (tijdelijke) opslag van deze zaken, gedurende de installatie, voor schade en of diefstal veroorzaakt.

NUZON B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg zijn van berekeningen van opbrengsten van elektriciteit (kWh) en/of energiebesparingen van de geleverde zaken om reden dat dergelijke aannames mede afhankelijk is van klimaat-, en/of andere omstandigheden, hetgeen eveneens geldt voor schade die optreedt door het niet ontvangen van subsidies en/of andere financiële tegemoetkomingen.

Vrijwaringen

Artikel 11.

De koper vrijwaart NUZON B.V. voor aansprakelijk van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De koper is gehouden om de aan hem door NUZON B.V. geleverde informatiedragers, elektronische bestanden en/of software te controleren op de aanwezigheid van virussen en defecten omdat NUZON B.V.  niet aansprakelijk is te stellen indien virussen en/of defecten –nadat de goederen aan de koper zijn geleverd– blijken voor te komen in/bij de genoemde zaken. 

Overmacht

Artikel 12.

NUZON B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige (contractuele) verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die haar niet te verwijten valt.

Monsters en modellen

Artikel 13.

Is aan de koper door NUZON B.V. een monster of model getoond of verstrekt, dan heeft deze vertoning of verstrekking tot doel een voorbeeld te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee in overeenstemming zal zijn.

Toepasselijk recht

Artikel 14.

Op elke overeenkomst tussen NUZON B.V. en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Artikel 15.

Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website van NUZON B.V. te lezen en downloaden. NUZON B.V. houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder nadere aankondiging.